wydarzenia

W siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie 2 grudnia 2015 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Państwową Inspekcję Pracy Główny Inspektorat Pracy poświęcona stresowi, mobbingowi i molestowaniu w miejscu pracy.

W konferencji wzięli udział pracodawcy, przedstawiciele związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy i pracowników służby bhp.

Celem wydarzenia była kontynuacja wymiany praktycznych doświadczeń w zakresie przeciwdziałania stresowi oraz innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy. Równie istotnym zamiarem było zapoznanie się z najnowszymi metodami mającymi na celu przeciwdziałanie stresowi i mobbingowi w miejscu pracy opracowanymi w ośrodkach naukowych takich jak: Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera czy Instytut Psychoimmunologiczny IPSI, co pozwoli na podniesienie jakości realizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy programu prewencyjnego oraz kampanii informacyjno-promocyjnej.

Otwierający konferencję Zbigniew Kowalczyk, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP podkreślał, że inspekcja pracy dostrzega problemy wynikające z zagrożeń psychofizycznych, na jakie są narażeni pracownicy w miejscu pracy. Realizuje długofalowy program prewencyjny, którego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy. Podczas obrad przedstawione zostały prelekcje dotyczące różnorodnych metod antystresowych, molestowania seksualnego, konsekwencji mobbingu dla organizacji i dla ofiary a także wymieniono doświadczenia i dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania stresowi pracowników.

W I bloku „Przyczyny stresu w miejscu pracy” Zofia Mockałło z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w prelekcji „Style przywództwa a dobrostan pracowników” zaprezentowała jak przełożeni wpływają na zdrowie oraz samopoczucie pracowników i ich style zarządzania.

Blok II Sposoby radzenia sobie ze stresem rozpoczął Tomasz Zalas z Instytutu Psychoimmunologii IPSI przedstawiając prezentację antystresowej metody 8xO Wojciecha Eichelbergera.

Prelekcję „Jak pokonać stres w codziennym życiu” przedstawiła Ewa Nowak-Koprowicz – wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej przy WSIiZ w Rzeszowie.

Praktyczne aspekty i prezentację własnych sposobów przeciwdziałania stresowi wśród pracowników – Zdrowy EDF przedstawił przedstawiciel pracodawców Krzysztof Olewnik – zastępca dyrektora ds. Wynagrodzeń, Świadczeń i Relacji Pracowniczych w EDF Polska S.A. Temat przedstawionej przez Grzegorza Straucha – dyrektora departamentu Kadr UDT i Macieja Jagielskiego – kierownika zespołu BHP UDT prezentacji to: „Nasza codzienność z BHP – dobre praktyki w UDT”.

W bloku III. Inne czynniki ryzyka psychospołecznego dr Dorota Merecz-Kot z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera zaprezentowała zagadnienia związane z molestowaniem seksualnym oraz konsekwencje i skutki mobbingu dla organizacji oraz dla ofiary.
W ostatnim IV. bloku zaprezentowano działania PIP mające na celu przeciwdziałanie stresowi w miejscu pracy i doświadczenia w realizacji programu prewencyjnego w zakładach pracy oraz podsumowanie efektu pierwszego roku kampanii informacyjno-promocyjnej, realizowanej pod hasłem „Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie”. Referat przedstawiła Marta Bem, psycholog z Departamentu Prewencji i Promocji GIP.

Joanna Konczanin – psycholog i trener przedstawiła najważniejsze elementy publikacji „Sposoby na stres. Poradnik dla pracownika.”, wydanej przez PIP na potrzeby realizacji działań antystresowych w przedsiębiorstwach.

W kolejnym punkcie Anna Kucharska psycholog w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie przedstawiła idee, jakie przyświecały powstaniu praktycznej publikacji „Zagrożenia psychospołeczne. Poradnik dla pracodawcy”.

Moderatorem konferencji był Jerzy Wlazło z Departamentu Prewencji i Promocji GIP.
Uczestnicy konferencji mogli zdobyć informację u prelegentów z zakresu czynników ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy i otrzymać wydawnictwa tematyczne przygotowane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Dodaj komentarz