informacje

O KAMPANII

Obecnie stres jest jednym z największych problemów ludzi pracy we współczesnym świecie. W życiu zawodowym występuje wówczas, gdy osoby pracujące odczuwają uciążliwość psychiczną dotyczącą warunków lub wymagań pracy. W Europie stres zajmuje drugie miejsce, po zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego, wśród najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych związanych z pracą zawodową. Jest czynnikiem niekorzystnie wpływającym na relacje interpersonalne w miejscu pracy, może wynikać z nieprawidłowości w tych relacjach, ale również może do nich doprowadzić. Szacuje się, że ok. 50-60% absencji chorobowej jest spowodowanych stresem związanym z pracą.

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi działania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu oraz innych czynników ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy. W ramach tych działań realizowany jest program prewencyjny oraz dwuletnia kampania informacyjno-promocyjna pod hasłem „Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie”.
Celem kampanii jest popularyzowanie wiedzy o negatywnych skutkach stresu związanego z wykonywaną pracą oraz o innych zagrożeniach psychospołecznych takich jak: mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie, molestowanie oraz agresja i przemoc w miejscu pracy. Przez cały okres trwania kampanii, jej przekaz promowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.streswpracy.pl, zawierającej dwie ścieżki komunikacyjne kierowane do pracowników oraz pracodawców i przedstawicieli służby bhp. Na stronie odwiedzający mogą znaleźć informacje m. in. o źródłach stresu i sposobach zapobiegania temu zjawisku, testy oraz quiz jako elementy pomocnicze, pozwalające rozpoznać pojawienie się sytuacji stresowych w pracy oraz określić swój obecny poziom stresu w związku z wykonywaną pracą. Znajdują się tam najważniejsze informacje o przebiegu kampanii, jak również materiały promujące np. spoty radiowe, plakaty oraz publikacje Państwowej Inspekcji Pracy dot. czynników ryzyka psychospołecznego.

Celem programu prewencyjnego jest zapobieganie negatywnemu wpływowi stresu zawodowego na zdrowie pracowników i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Pierwszym etapem programu prewencyjnego jest badanie ankietą przygotowaną przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi i wskazanie cech pracy w danym środowisku, które mogą generować największe ryzyko narażenia na stres. Efektem prowadzonych badań ankietowych jest raport zawierający propozycje działań naprawczych w tym zakresie. W ramach programu prewencyjnego prowadzone są szkolenia dotyczące m. in. stresu oraz zapobiegania mobbingowi, prowadzone dla pracodawców i pracowników, którzy zgłosili się do programu. Szczegółowe informacje o programie prewencyjnym dostępne są na stronie internetowej: www.programyprewencyjne.pl w zakładce przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu zawodowego.

 

 

Dodaj komentarz